Privacybeleid

Inleiding

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Daarom houden we ons uiteraard aan de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de General Data Protection Regulation (GDPR), de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de Duitse telemediawet (TMG), en doen we er alles aan om je gegevens vertrouwelijk te behandelen. Bovendien is het belangrijk voor ons dat je altijd weet welke gegevens we opslaan en hoe we deze gebruiken. Neem even de tijd om de volgende informatie te lezen, die je vertelt hoe we met je gegevens omgaan. We behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen om de bescherming in de toekomst te waarborgen, met name in overeenstemming met nieuwe wettelijke vereisten of technische ontwikkelingen. We raden u daarom aan om onze informatie en opmerkingen over gegevensverwerking regelmatig door te nemen.
Het is over het algemeen mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u echter gebruik maakt van de diensten van ons bedrijf via onze website, kan het nodig zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken.
De gegevens die automatisch worden verzameld wanneer u onze website bezoekt of de persoonlijke gegevens die u invoert wanneer u onze diensten gebruikt, worden verwerkt in overeenstemming met de huidige wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.
Als het noodzakelijk is om uw persoonlijke gegevens te verwerken en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we altijd uw toestemming voor het vereiste doel van de verwerking.

1. naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

GUTMANN Bausysteme GmbH
Nürnberger Straße 57
91781 Weissenburg / Bay.
Telefoon: +49 9141 995 11 36
Fax: +49 9141 995 11 37
E-mail: info@gutmann.de

2. naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is
De heer Moshammer Martin
Nürnberger Str. 57
91781 Weissenburg
U kunt ook te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming als u vragen hebt over gegevensbescherming. De beste manier is per e-mail naar: datenschutz@gutmann.de.

3 Algemene informatie over gegevensverwerking

Wij verzamelen en gebruiken de persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dat nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten aan te bieden.

3.1 Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die individueel aan u kunnen worden toegewezen. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, huisadres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer of leeftijd. Niet-persoonlijke gegevens zijn gegevens zoals het aantal gebruikers van een website.

3.2 Verwerking van persoonsgegevens

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken of verstrekken van gegevens.Hieronder wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op een andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.
Persoonsgegevens worden via deze website verzameld als u deze vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als onderdeel van een registratie, door het invullen van formulieren, door het verzenden van e-mails of vooral door het bestellen van een product. Wij gebruiken deze gegevens voor de doeleinden die in elk geval worden vermeld of die voortvloeien uit de aanvraag, bijv. uw postadres om de goederen naar dit adres te verzenden. Gegevens worden alleen doorgegeven aan derden als dit uitdrukkelijk is toegestaan door de wet of als u toestemming hebt gegeven voor de overdracht als onderdeel van uw registratie of in het kader van een actieve zakelijke relatie. Anders kunt u de algemene informatie op www.gutmann.de gebruiken zonder uw persoonlijke gegevens bekend te maken.

Persoonlijke gegevens worden in het bijzonder als volgt verwerkt:

3.2.1 Contact

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u te allen tijde een e-mail sturen naar info@gutmann.de of naar de directe contactpersoon. We verzekeren u dat we uw e-mailadres alleen zullen gebruiken om uw contactaanvraag te beantwoorden.
De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in deze context is Art. 6 para. 1 lit. b, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Zodra uw vraag is afgehandeld en de betreffende kwestie definitief is opgehelderd, worden uw persoonlijke gegevens die via het contactformulier zijn verwerkt, verwijderd. Verdere opslag kan in individuele gevallen plaatsvinden als dit wettelijk verplicht is.

3.2.2 Beheer van sollicitanten

Als u geïnteresseerd bent in een van onze vacatures op de website, kunt u te allen tijde een e-mail sturen naar personal@gutmann.de. We verzekeren u dat we de persoonlijke gegevens die u verstrekt alleen zullen verwerken om de sollicitatieprocedure uit te voeren. Wij bewaren uw gegevens tot 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (aanvaarding of afwijzing). De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens uit uw sollicitatiedocumenten is art. 6 lid 1 lit. b GDPR.

3.3 Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt alleen regelmatig plaats met toestemming van de gebruiker. Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient art. 6 lid 1 letter a GDPR als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Een uitzondering geldt in gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan. Bij het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient Art. 6 para. 1 lit. b GDPR als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, dient Art. 6 para. 1 lit. c GDPR als rechtsgrondslag.

Voor zover de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te waarborgen en de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient Art. 6 para. 1 lit. f GDPR als rechtsgrondslag voor de verwerking.

De overdracht van persoonsgegevens tussen uw computer of mobiele apparaat en onze server is altijd versleuteld (SSL-procedure, Secure Socket Layer).

4. gebruik van cookies en Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google").
Google maakt gebruik van cookies.
De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruiker wordt meestal doorgestuurd naar een server in de VS en daar opgeslagen.
Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om het gebruik van ons online-aanbod door de gebruikers te analyseren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online-aanbod samen te stellen en om ons verdere diensten aan te bieden die verbonden zijn met het gebruik van dit online-aanbod en het gebruik van internet. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.
Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van gebruikers door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het onlineaanbod verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren.

Meer informatie over het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden door Google, instel- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de websites van Google:

- Gebruik van gegevens door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt

- Gebruikvan gegevens voor advertentiedoeleinden

- Informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties te tonen

- Bepalen welke advertenties Google u laat zien

(Opmerking over Google Analytics volgens het model van advocaat Dr. Thomas Schwenke)

4.1 Wettelijke basis

Ons legitieme belang ligt in de bovengenoemde gegevensverwerkingen en de daarmee nagestreefde doeleinden. Art. 6 lid 1 lit. f GDPR vormt hiervoor de rechtsgrondslag.

5. beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de door ons opgeslagen gegevens, SSL-technologie

Wij hebben organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen, met name tegen verlies, manipulatie of ongeoorloofde toegang. We passen onze veiligheidsmaatregelen regelmatig aan in overeenstemming met de voortdurende technische ontwikkelingen. Intensieve informatie en training van onze medewerkers en hun verplichting tot geheimhouding van gegevens zorgen ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De overdracht van persoonlijke gegevens tussen uw computer of mobiele apparaat en onze server is altijd gecodeerd (SSL-procedure, Secure Socket Layer).

6. gebruik van dienstverleners voor de verwerking van persoonsgegevens/verwerking van gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte

Wij maken gebruik van dienstverleners om diensten te verlenen en uw gegevens met betrekking tot onze diensten en producten te verwerken. De dienstverleners verwerken de gegevens uitsluitend volgens onze instructies en zijn verplicht om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Alle verwerkers zijn zorgvuldig geselecteerd en krijgen alleen toegang tot uw gegevens voor zover en voor zolang dat nodig is om de diensten te leveren of voor zover u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking en -gebruik.

Serviceproviders in landen zoals de VS of in landen buiten de Europese Economische Ruimte zijn onderworpen aan een gegevensbeschermingsregime dat persoonlijke gegevens over het algemeen niet in dezelfde mate beschermt als het geval is in de lidstaten van de Europese Unie. Als uw gegevens worden verwerkt in een land dat geen erkend hoog niveau van gegevensbescherming heeft zoals de Europese Unie, gebruiken we contractuele regels of andere erkende instrumenten om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd.

7 Bewaartermijn

Wij slaan uw persoonlijke gegevens alleen op zolang dit wettelijk is toegestaan. Opgeslagen persoonlijke gegevens worden gewist als de gebruiker zijn toestemming voor opslag intrekt of als kennis van deze gegevens niet langer nodig is voor het doel waarvoor ze werden opgeslagen, in het bijzonder als de gebruikersaccount wordt verwijderd of als de opslag om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is. Relevante wettelijke bewaartermijnen uit het Duitse Wetboek van Koophandel of het Duitse Belastingwetboek blijven hierdoor onaangetast. Tijdens de wettelijke bewaartermijn worden uw persoonlijke gegevens geblokkeerd en niet gebruikt voor andere gegevensverwerking.

8 Rechten van betrokkenen

8.1 Recht op informatie

U hebt het recht om op elk gewenst moment informatie bij ons op te vragen over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen, evenals de herkomst ervan, ontvangers of categorieën ontvangers aan wie deze gegevens worden doorgegeven en het doel van de opslag (art. 15 GDPR).

8.2 Recht op annulering

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van gegevens, kunt u dit te allen tijde zonder opgaaf van redenen herroepen met werking voor de toekomst. Het enige wat u hoeft te doen is een e-mail sturen naar: info@gutmann.de of een schriftelijke kennisgeving sturen naar GUTMANN AG, Nürnberger Str. 57, 91781 Weissenburg / Bay.

8.3 Recht op rectificatie

Als uw door ons opgeslagen gegevens onjuist zijn, kunt u deze te allen tijde door ons laten corrigeren (Art. 16 GDPR).

8.4 Recht op wissen en blokkeren

Je hebt het recht om je persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te laten blokkeren en wissen (Art. 17 GDPR). Uw persoonsgegevens worden over het algemeen gewist binnen 2 werkdagen nadat u dit recht heeft uitgeoefend. Als wettelijke, contractuele of fiscale bewaarplichten of andere wettelijke redenen in tegenspraak zijn met het wissen, kunnen uw gegevens alleen worden geblokkeerd in plaats van gewist. Zodra uw gegevens zijn verwijderd, is het niet langer mogelijk om informatie te verstrekken.

8.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als u de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt opvraagt, zullen wij deze gegevens desgewenst in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke verstrekken of overdragen. Dit laatste echter alleen als dit technisch mogelijk is (art. 20 GDPR).

8.6 Recht op bezwaar

Je hebt het recht om op elk moment en zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen gegevensverwerking (Art. 7 para. 3 GDPR). Het is echter mogelijk dat we onze diensten niet meer volledig kunnen aanbieden na uitoefening van het recht op bezwaar, aangezien bepaalde diensten de verwerking van bepaalde persoonsgegevens verplicht stellen.

8.7 Contact om de rechten van betrokkenen te doen gelden

Wanneer u per e-mail contact met ons opneemt via info@gutmann.de of per post naar Gutmann AG, Nürnberger Str. 57,
91781 Weissenburg, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw naam en telefoonnummer indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden of op uw verzoek te reageren. We verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet langer noodzakelijk is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen zijn.

9. recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om bezwaar in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u van mening bent dat uw rechten onder de GDPR zijn geschonden.

 

Gebruik van het platform AUSSCHREIBEN.DE
Wij gebruiken de diensten van het platform AUSSCHREIBEN.DE op onze website om u een gemakkelijke manier te bieden om onze aanbestedingsteksten te selecteren en te downloaden. AUSSCHREIBEN.DE gebruikt cookies voor sessieherkenning en de diensten van Google Analytics en Matomo. Informatie hierover vindt u in de informatie over gegevensbescherming op AUSSCHREIBEN.DE.

Kontaktformular
Newsletter Anmeldung
Kundenbereich/Log-In